Gruppträning

Team Performance Model

Team Performance Model TM (TPM) är utvecklad av Alan Drexler och David Sibbet under 1980-talet. Därefter har den använts i alla typer av team i över 30 år av organisationskonsulter, bl. a. från The Grove Consultants International som idag äger modellen. Genom ett unikt samarbete mellan The Grove Consultants International och Day2Day Leadership AB kan vi nu tillhandahålla denna modell för den svenska marknaden. Day2Day Leadership AB har gjort den auktoriserade svenska översättningen av TPM.

Modellen har sitt ursprung i forskning kring team sedan 1960-talet och framåt. Den vilar på gruppens olika utvecklingsfaser som flera kända modeller* beskriver men stannar inte där. TPM hjälper teamet med vad som ska göras för att nå den produktiva fasen. Vägen framåt till optimal effektivitet visualiseras genom 7 konkreta steg i en bild (se nedan).

Översikt över modellens steg

Varje steg ger djupa insikter både vad gäller teamdynamik och konkreta leveranser och dessutom finns ett antal teamövningar kopplade till dem. Här följer en mycket kort översikt:

  1. ORIENTERING. Allt startar med ett ”Varför”. Varför finns teamet? Vad är syftet? Varför är jag med? När teamet är klar med detta steg finns ett klart syfte och en gemensam identitet som team.
  2. BYGGA TILLIT. Ju mer uppgiften kräver inbördes samarbete för att lösas, desto viktigare är tillit. Tecken på att tillit finns i teamet är ömsesidig respekt, rättframhet och pålitlighet.
  3. MÅLFORMULERING. I detta steg formuleras gemensamma mål.
  4. COMMITMENT. Det handlar förvissa sig om att alla har förstått vad som förväntas och ställer upp helhjärtat på arbetet i teamet. Förutsättningar för detta är att man har tydliga roller, klar resursfördelning och effektivt beslutsfattande.
  5. GENOMFÖRANDE. Här finns konkreta handlingsplaner, processer och gemensam riktning. Teamet genomför det man har bestämt.
  6. HÖGPRESTERANDE TEAM. Här har teamet nått sin ”WOW”-nivå, där man arbetar optimalt tillsammans. Teamet överträffar förväntningarna.
  7. FÖRNYELSE. Ett viktigt steg för ett team som varit igång en tid. Det kännetecknas av att teamet firar framgångar och fortfarande ser arbetet som viktig och meningsfullt. Teamet har också förmågan att genomföra nödvändiga förändringar.

Dessutom finns PLATTFORMEN som symboliserar den omgivande organisationen som teamet kan ”studsa” mot för att ta fart. Det handlar om att få tillräckligt mandat och stöd för att lyckas med sin leverans.

Workshops

Teamutveckling med hjälp av TPM börjar med att gruppen gör en workshop med en nulägesanalys med hjälp av TPM-affischen. På så sätt får gruppen snabbt en gemensam förståelse av vad som krävs för att bli ett högpresterande team och kan se hur de själva ligger till. De kan se vilka steg som redan är klara och vilka moment gruppen behöver arbeta mer med. Därefter kan olika workshops designas för att arbeta med de saknade stegen eller delmomenten.

*) Några av dessa modeller som beskriver gruppers utveckling i olika stadier är: Bruce Tuckmans modell (1966) med faserna Forming, Storming, Norming och Performing. Susan Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD) med faserna : Tillhörighet & trygghet, Opposition & konflikt, Tillit & struktur,  Arbete & Produktivitet.

Utveckling av ledningsgrupper

Ledningsgruppen har en oerhörd potential.

Vi menar att ledningsgruppen är en viktig framgångsfaktor för organisationen. Men vi vet av erfarenhet att det krävs en hel del arbete för att komma dit. Många ledningsgrupper har svårt att hitta bra arbetssätt och bli effektiva. Vi brinner för att ledningsgruppen ska göra skillnad. Därför hjälper vi till där det bäst behövs, både när det gäller att skapa struktur eller team-känsla.

Skapa tydlighet och struktur

Vi guidar er igenom workshops där ni får ta fram det ni saknar idag, eller behöver revidera. Det kan vara vision, mission, värderingar, konkreta mål, handlingsplan och målstyrning. Vi hjälper er bli effektiva, arbeta med roller och ansvar, delegering och mötesstruktur.

Bygga starkt team

En framgångsrik ledningsgrupp behöver också vara ett starkt team, där öppenhet och tillit råder. Vi har stor erfarenhet av att steg för steg lotsa er fram till ett läge där ni känner varandra och litar på varandra fullt ut. Exempel på områden att arbeta med kan vara olikheter/beteendestilar, styrkor/svagheter, kommunikation, feedback och förväntningar.

Vi börjar med en nulägesanalys och sedan skräddarsyr vi upplägget helt efter de behov som finns.

För ett förutsättningslöst samtal om ledningsgruppsutveckling kontakta oss.

Läs även om individuell träning

Tillbaka till tjänster